Škola

V školskom roku 2021/2022 prajeme všetkým pevné zdravie a veľa úspechov, dobrých kamarátov, aby ste sa v škole dobre cítili a radi do nej chodili.


V súčasnosti máme 278 žiakov. V 1. - 4. ročníku 115 žiakov a v 5. - 9. ročníku 163 žiakov. 

Stará sa o nich 27 pedagogických a 11 prevádzkových zamestnancov. 

Režim vyučovacích hodín

1. hodina            7.55 - 8.40    
2. hodina            8.50 - 9.35 
3. hodina            9.50 - 10.35  
4. hodina          10.45 - 11.30
5. hodina          11.40 - 12.25 
6. hodina          12.35 - 13.20 
7. hodina          13.50 - 14.35
8. hodina         14.45 - 15.30 

Liečebno - pedagogická starostlivosť 

V oblasti výchovno - vzdelávacích problémov detí sa okrem nás môžete obrátiť na Pedagogicko-psychologickú poradňu s oddelením výchovnej a psychologickej prevencie v Nových Zámkoch, Turecká ul č. 35, t. č. 6400143, 6400144 alebo priamo v škole s PaedDr. Martou Šulákovou, ktorá poskytuje liečebno - pedagogickú starostlivosť žiakom našej školy.

Konzultačné hodiny: 

Výchovné poradenstvo 

Výchovná poradkyňa Mgr. Gertrúda Benceová v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, sociálne, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Zabezpečuje kariérové poradenstvo žiakom a zákonným zástupcom v spolupráci so strednými školami.

Konzultačné hodiny: utorok 11.30 hod - 14.00 hod.

Úradné hodiny na škole

Rodičia sa s vedením školy môžu skontaktovať v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. 

Čas na stretnutie s učiteľmi je v čase od 7:30 do 7:50 pred začiatkom vyučovania, alebo po vyučovaní od 13:30 do 14:00. 

V iných prípadoch je potrebné vopred dohodnúť termín.