Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

Predseda Rady školy

PaedDr. Beáta Borbélyová

Zástupcovia pedagogických zamestnancov  

PaedDr. Beáta Borbélyová 

Mgr. Tibor Sýkora 

Zástupca nepedagogických zamestnancov   

Bc. Miriama Majorová 

Zástupcovia rodičov

Ing. Marián Batyka

Mgr. Veronika Birkusová 

Mgr. Monika Poláková

Katarína Siposová 

Zástupcovia zriaďovateľa

Ing. Róbert Borbély 

Ing. Tomáš Boroš

Ing. František Buda

 Gabriela Halászová