Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

Predseda Rady školy

Mgr. Gertrúda Benceová

Zástupcovia pedagogických zamestnancov  

Mgr. Gertrúda Benceová 

Mgr. Tibor Sýkora 

Zástupca nepedagogických zamestnancov   

Štefan Mészáros 

Zástupcovia rodičov

Eva Liptáková
Klaudia Liptáková 
Ing. Kristína Majer 
Ivan Moravčík

Zástupcovia zriaďovateľa

doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD. 

MUDr. Zoltán Borbély 
Ing. Róbert Borbély 
Gabriela Halászová