Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

Predseda Rady školy

PaedDr. Beáta Borbélyová

Zástupcovia pedagogických zamestnancov  

PaedDr. Beáta Borbélyová 

Mgr. Tibor Sýkora 

Zástupca nepedagogických zamestnancov   

Bc. Miriama Majorová 

Zástupcovia rodičov

Mgr. Monika Poláková
Renáta Bédiová 
Ing. Kristína Majer 
Ing. Marián Batyka

Zástupcovia zriaďovateľa

prof. Ing. Zoltán Balogh, PhD. 

MUDr. Zoltán Borbély 
Ing. Róbert Borbély 
Gabriela Halászová