Servis rodičom a žiakom

Stratu čipu na dochádzku a do školskej jedálne nahlásiť triednemu učiteľovi a vedúcej jedálne alebo na monika.vanyova@gmail.com. Stratený čip bude deaktivovaný, za poplatok bude žiakovi vydaný nový čip. Ak by ste čip našli, odovzdajte ho triednemu učiteľovi, bude vám vrátený poplatok. 


Internetová žiacka knižka 

Internetová žiacka knižka (IŽK) je nástroj, ktorým rodič získava okamžitý prehľad o známkach, správaní, dochádzke svojho dieťaťa a aj ďalšie užitočné informácie z prostredia školy. IŽK môžu efektívne využiť aj učitelia a vedenie školy pri zadávaní známok a domácich úloh. 

Ak nemáte prihlasovacie údaje, kontaktujte monika.vanyova@gmail.com


Bez kriedy

Diktáty, Slovíčka, Digitálna učebnica a množstvo ďalších materiálov pre domácu prípravu, precvičovanie a učenie hrou. 

Prístupové údaje na portál hľadajte u triedneho učiteľa.


Socrative

Jednoduchý a perfektný nástroj pre testovanie znalostí a interaktívnu výučbu žiakov.  Je možné si ho stiahnuť aj ako aplikáciu do smartfónu.

Room Name získa žiak priamo od vyučujúceho.


Eaktovka

Po jednoduchej registrácii sú sprístupnené pedagógom a žiakom pre potreby výchovno-vzdelávacieho  procesu elektronické verzie učebníc. 


Coach7 Lite

CMA Coach je univerzálne prostredie pre vzdelávanie v oblasti prírodných vied, matematiky a základov techniky. Integruje nástroje pre meranie, ovládanie zariadení počítačom, videomeranie, modelovanie, tvorbu interaktívnych animácií, pokročilé spracovanie dát a analýzu dát. 


Geogebra 

Program Geogebra je voľne dostupný softvér pre učenie sa a na vyučovanie. V programe sú integrované interaktívna geometria, grafy, systém počítačovej algebry a tabuľkový procesor. Jeho veľkou výhodou je voľná dostupnosť. 


Testovanie 5 (18. máj 2022)

Cieľom Testovania 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, overiť úroveň ich vedomostí a zručností, schopností aplikovať poznatky v praktických úlohách a schopností logicky myslieť. Súčasne  poskytuje školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Testovanie 9 (6. apríl 2022)

Cieľom Testovania 9 je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ. Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu. Poskytuje školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.


Wocabee

WocaBee je aplikácia, ktorá výrazne pomáha študentom naučiť sa cudzie slovíčka akéhokoľvek jazyka rýchlo, jednoducho a efektívne.

Prihlasovacie údaje hľadajte u učiteľa anglického jazyka.