Školský klub detí

Školský klub detí je školské zariadenie výchovy mimo vyučovania. Zabezpečuje deťom výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa výchovného programu zameraného na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. Školský klub detí vytvára podmienky pre ich telesný, psychický a sociálny rozvoj nielen počas záujmových aktivít v klubovniach, ale aj počas pobytu na čerstvom vzduchu v priestoroch školského dvora, alebo vychádzkach do blízkeho okolia školy. Preto žiadame rodičov, aby počas výchovno-vzdelávacieho procesu nenarúšali výchovnú činnosť a dodržali dohodnuté odchody detí. Zároveň žiadame rodičov, aby si deti preberali od pani vychovávateliek pred budovou školy.

Ďakujeme za porozumenie.

Prevádzka ŠKD v školskom roku 2021/ 2022

I. oddelenie ŠKD (I. A, I. B, III. B) - Mgr. Denisa Korčoková - klubovňa sa nachádza na poschodí

II. oddelenie ŠKD (II. A, II. B, III. A, IV. A) - Mgr. Eva Borbélyová - klubovňa sa nachádza na prízemí

Prevádzka ŠKD je zabezpečená od 3. septembra 2021 denne od 11:30 - 16:00 hod. Dieťa sa prijíma na základe vyplnenej a podpísanej žiadosti spolu s podpísaným dotazníkom. Mesačná úhrada činí 5,- €. Poplatok je možné uhrádzať bezhotovostným bankovým prevodom.

Odchody detí z ŠKD sú o 15:00 alebo 16:00 hod (s výnimkou detí odchádzajúcich na autobusový spoj a krúžkov mimo školy).

Každú zmenu v spôsobe alebo čase odchodu, alebo neprítomnosť žiaka v ŠKD, je potrebné nahlásiť pani vychovávateľke konkrétneho oddelenia osobne, písomne alebo telefonicky - 035/6492512.

Prihlasovanie dieťaťa do školskej jedálne i odhlasovanie zabezpečuje rodič, platí to aj v prípade ochorenia (ráno najneskôr do 8:00), tel. č. školskej jedálne - 035/6407320.

Harmonogram úhrady poplatku ŠKD

Poplatok prosíme uhradiť bezhotovostným prevodom z bankového účtu, nie vkladom hotovosti na účet alebo poštovou poukážkou podľa rozpísaného harmonogramu na účet č.: SK 60 0200 0000 0033 6596 0753, konštantný symbol: 0968
V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno a triedu dieťaťa. Ako adresáta uvádzajte: ŠKD pri ZŠ JAK, Nová cesta 9, 94110 Tvrdošovce.

PROSÍME VYKONAŤ ÚHRADU PODĽA UVEDENÉHO HARMONOGRAMU!
VZHĽADOM NA SÚČASNÚ SITUÁCIU Z DÔVODU PANDÉMIE NIE JE MOŽNÉ UHRÁDZAŤ PLATBY POLROČNE !

Predpokladaný harmonogram platieb:

V MESIACI DECEMBER PROSÍME KVȎLI KONCOROČNEJ ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE POPLATOK NA ÚČET NEPOSIELAŤ!

1. úhrada (za sept.+okt):       10,-     Variabilný symbol: 09102021, uhradiť do: 25. 9. 2021

2. úhrada (za november):     5,-     Variabilný symbol: 112021, uhradiť do: 5. 10. 2021
3. úhrada (za dec. + jan.)     10,-    Variabilný symbol: 12012021, uhradiť do: 5. 11. 2021
4. úhrada (za február):           5,-    Variabilný symbol: 022022, uhradiť do: 5. 1. 2022
5. úhrada (za marec):             5,-     Variabilný symbol: 032022, uhradiť do: 5. 2. 2022
6. úhrada (za apríl):                5,-   Variabilný symbol: 042022, uhradiť do: 5. 3. 2022
7. úhrada (za máj):                  5,-     Variabilný symbol: 052022, uhradiť do: 5. 4. 2022
8. úhrada (za jún):                  5,-    Variabilný symbol: 062022, uhradiť do: 5. 5. 2022

Výška úhrady poplatku pre žiakov, ktorí navštevovali ŠKD v minulom školskom roku bude upravená!


Výchovný program Školského klubu detí 

Školský poriadok Školského klubu detí