Školský klub detí

Školský klub detí je školské zariadenie výchovy mimo vyučovania. Zabezpečuje deťom výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa výchovného programu zameraného na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. Školský klub detí vytvára podmienky pre ich telesný, psychický a sociálny rozvoj nielen počas záujmových aktivít v klubovniach, ale aj počas pobytu na čerstvom vzduchu v priestoroch školského dvora, alebo vychádzkach do blízkeho okolia školy. Preto žiadame rodičov, aby počas výchovno-vzdelávacieho procesu nenarúšali výchovnú činnosť a dodržali dohodnuté odchody detí. Zároveň žiadame rodičov, aby si deti preberali od pani vychovávateliek pred budovou školy.

Ďakujeme za porozumenie.

Prevádzka ŠKD v školskom roku 2023/2024

I. oddelenie ŠKD  - Mgr. Tímea Blažeková - klubovňa sa nachádza na poschodí

II. oddelenie ŠKD  - Mgr. Eva Borbélyová - klubovňa sa nachádza na prízemí

Prevádzka ŠKD je zabezpečená od 5. septembra 2023 denne od 11:30 - 16:00 hod. Dieťa sa prijíma na základe vyplnenej a podpísanej žiadosti spolu s podpísaným dotazníkom. Mesačná úhrada činí 10,- €. Poplatok je možné uhrádzať bezhotovostným bankovým prevodom.

Odchody detí z ŠKD sú o 15:00 alebo 16:00 hod (s výnimkou detí odchádzajúcich na autobusový spoj a krúžkov mimo školy).

Každú zmenu v spôsobe alebo čase odchodu, alebo neprítomnosť žiaka v ŠKD, je potrebné nahlásiť pani vychovávateľke konkrétneho oddelenia osobne, písomne alebo telefonicky - 035/6492512.

Prihlasovanie i odhlasovanie dieťaťa do školskej jedálne zabezpečuje rodič, platí to aj v prípade ochorenia, tel. č. školskej jedálne - 035/6407320.

Harmonogram úhrady poplatku ŠKD

Poplatok prosíme uhradiť bezhotovostným prevodom z bankového účtu podľa rozpísaného harmonogramu. 

  • číslo účtu: SK60 0200 0000 0033 6596 0753
  • konštantný symbol: 0968,
  • správa pre príjímateľa: meno a trieda dieťaťa,
  • adresát: ŠKD pri ZŠ JAK, Nová cesta 9, 94110 Tvrdošovce

PROSÍME VYKONAŤ ÚHRADU PODĽA UVEDENÉHO HARMONOGRAMU:

1. úhrada (za sept.+okt):        20,-     Variabilný symbol: 09102023, uhradiť do: 25. 9. 2023

2. úhrada (za november):      10,-     Variabilný symbol: 112023, uhradiť do: 10. 10. 2023

3. úhrada (za dec. + jan.)       20,-     Variabilný symbol: 12012023, uhradiť do: 10. 11. 2023

4. úhrada (za február):           10,-     Variabilný symbol: 022024, uhradiť do: 10. 1. 2024

5. úhrada (za marec):             10,-     Variabilný symbol: 032024, uhradiť do: 10. 2. 2024

6. úhrada (za apríl):                10,-     Variabilný symbol: 042024, uhradiť do: 10. 3. 2024

7. úhrada (za máj):                  10,-     Variabilný symbol: 052024, uhradiť do: 10. 4. 2024

8. úhrada (za jún):                  10,-     Variabilný symbol: 062024, uhradiť do: 10. 5. 2024

V prípade záujmu o uhradenie poplatku za prvý polrok naraz, uhraďte sumu 50,- € do 25. 9. 2023.                    Variabilný symbol: 2023

V prípade záujmu o uhradenie poplatku za druhý polrok naraz, uhraďte sumu 50,- € do 10. 1. 2024.                        Variabilný symbol: 2024

Inštrukcie na začiatku školského roka:


Výchovný program Školského klubu detí 

Školský poriadok Školského klubu detí