Školský klub detí

Školský klub detí je školské zariadenie výchovy mimo vyučovania. Zabezpečuje deťom výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa výchovného programu zameraného na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. Školský klub detí vytvára podmienky pre ich telesný, psychický a sociálny rozvoj nielen počas záujmových aktivít v klubovniach, ale aj počas pobytu na čerstvom vzduchu v priestoroch školského dvora, alebo vychádzkach do blízkeho okolia školy. Preto žiadame rodičov, aby počas výchovno-vzdelávacieho procesu nenarúšali výchovnú činnosť a dodržali dohodnuté odchody detí. Zároveň žiadame rodičov, aby si deti preberali od pani vychovávateliek pred budovou školy.

Ďakujeme za porozumenie.

Prevádzka ŠKD v školskom roku 2022/2023

I. oddelenie ŠKD  - Tímea Blažeková - klubovňa sa nachádza na poschodí

II. oddelenie ŠKD  - Mgr. Eva Borbélyová - klubovňa sa nachádza na prízemí

Prevádzka ŠKD je zabezpečená od 6. septembra 2022 denne od 11:30 - 16:00 hod. Dieťa sa prijíma na základe vyplnenej a podpísanej žiadosti spolu s podpísaným dotazníkom. Mesačná úhrada činí 7,- €. Poplatok je možné uhrádzať bezhotovostným bankovým prevodom.

Odchody detí z ŠKD sú o 15:00 alebo 16:00 hod (s výnimkou detí odchádzajúcich na autobusový spoj a krúžkov mimo školy).

Každú zmenu v spôsobe alebo čase odchodu, alebo neprítomnosť žiaka v ŠKD, je potrebné nahlásiť pani vychovávateľke konkrétneho oddelenia osobne, písomne alebo telefonicky - 035/6492512.

Prihlasovanie dieťaťa do školskej jedálne i odhlasovanie zabezpečuje rodič, platí to aj v prípade ochorenia (ráno najneskôr do 8:00), tel. č. školskej jedálne - 035/6407320.

Harmonogram úhrady poplatku ŠKD

Poplatok prosíme uhradiť bezhotovostným prevodom z bankového účtu, nie vkladom hotovosti na účet alebo poštovou poukážkou podľa rozpísaného harmonogramu na účet č.: SK 60 0200 0000 0033 6596 0753, konštantný symbol: 0968
V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno a triedu dieťaťa. Ako adresáta uvádzajte: ŠKD pri ZŠ JAK, Nová cesta 9, 94110 Tvrdošovce.

PROSÍME VYKONAŤ ÚHRADU PODĽA UVEDENÉHO HARMONOGRAMU!

Predpokladaný harmonogram platieb:

V MESIACI DECEMBER KVȎLI KONCOROČNEJ ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE POPLATOK NA ÚČET NEPOSIELAJTE.

1. úhrada (za sept.+okt):       14,-     Variabilný symbol: 09102022, uhradiť do: 25. 9. 2022

2. úhrada (za november):      7,-     Variabilný symbol: 112022, uhradiť do: 10. 10. 2022
3. úhrada (za dec. + jan.)     14,-     Variabilný symbol: 12012022, uhradiť do: 10. 11. 2022
4. úhrada (za február):           7,-     Variabilný symbol: 022023, uhradiť do: 10. 1. 2023
5. úhrada (za marec):             7,-     Variabilný symbol: 032023, uhradiť do: 10. 2. 2023
6. úhrada (za apríl):                7,-     Variabilný symbol: 042023, uhradiť do: 10. 3. 2023
7. úhrada (za máj):                  7,-     Variabilný symbol: 052023, uhradiť do: 10. 4. 2023
8. úhrada (za jún):                  7,-     Variabilný symbol: 062023, uhradiť do: 10. 5. 2023

V prípade záujmu o uhradenie poplatku za prvý polrok naraz, uhraďte sumu 35,- € do 25. 9. 2022.                    Variabilný symbol: 2022

V prípade záujmu o uhradenie poplatku za druhý polrok naraz, uhraďte sumu 35,- € do 10. 1. 2023.                        Variabilný symbol: 2023

Inštrukcie na začiatku školského roka:


Výchovný program Školského klubu detí 

Školský poriadok Školského klubu detí