Školský podporný tím

Tvorí ho školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, výchovný poradca a asistenti učiteľa. Tím spolupracuje s vedením školy, s učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi, ako aj s členmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Turecká 35, 940 01 Nové Zámky a s ďalšími externými subjektmi.

Školský psychológ

Školský psychológ Mgr. Miriam Štibrányová je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu za každých okolností, pozorným a trpezlivým poslucháčom, diagnostikom, sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov, mediátorom pri vyjednávaní a konfrontácii rôznych názorov, zrkadlom vzniknutých situácií a postojov.

Konzultačné hodiny: denne 8:00 - 14:00 po dohode

Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa Mgr. Gertrúda Benceová v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, sociálne, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Zabezpečuje kariérové poradenstvo žiakom a zákonným zástupcom v spolupráci so strednými školami.

Konzultačné hodiny: utorok 11.30 hod - 14.00 hod.

Liečebno - pedagogická starostlivosť

V oblasti výchovno - vzdelávacích problémov detí sa okrem nás môžete obrátiť na Pedagogicko-psychologickú poradňu s oddelením výchovnej a psychologickej prevencie v Nových Zámkoch, Turecká ul. 35, t. č. 6400143, 6400144 alebo priamo v škole s PaedDr. Martou Šulákovou, ktorá poskytuje liečebno - pedagogickú starostlivosť žiakom našej školy.

Konzultačné hodiny: