Školský podporný tím

Tvorí ho školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, výchovný poradca a asistenti učiteľa. Tím spolupracuje s vedením školy, učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi, ako aj s členmi Centra poradenstva a prevencie (CPP), Turecká 35, 940 01 Nové Zámky a s ďalšími externými subjektmi.

Školský psychológ

Školský psychológ Mgr. Miriam Štibrányová je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu za každých okolností, pozorným a trpezlivým poslucháčom, diagnostikom, sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov, mediátorom pri vyjednávaní a konfrontácii rôznych názorov, zrkadlom vzniknutých situácií a postojov.

Konzultačné hodiny: denne 8:00 - 14:00 po dohode

Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa Mgr. Gertrúda Benceová v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, sociálne, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Zabezpečuje kariérové poradenstvo žiakom a zákonným zástupcom v spolupráci so strednými školami.

Konzultačné hodiny: utorok 12.30 hod - 14.00 hod.

Liečebno - pedagogická starostlivosť

V oblasti výchovno - vzdelávacích problémov detí vám v prípade potreby poskytne poradenstvo a pomoc PaedDr. Marta Šuláková, ktorá poskytuje liečebno - pedagogickú a špeciálno – pedagogickú starostlivosť žiakom našej školy.

Konzultačné hodiny: po dohode s triednym učiteľom


V oblasti výchovno-vzdelávacích problémov detí sa okrem nás môžete obrátiť na Centrum poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch, Turecká 35, t.č. 035/6400143 (44).