Projekty

Nebojme sa remesla! (Tesco)

Termín realizácie: september 2023 - február 2024

Chceme uchovávať tradície starých mám a otcov a priblížiť ich žiakom. V spoločných tvorivých dielňach vyrábať netradičné výrobky z dreva, prútia, kože, spoločne piecť, vymaľovať si tričká a tašky s folklórnym motívom, naučiť sa folklórne prvky tanca. Spoznať ľudové múzeum, prácu keramikára, včelára, sklára, tkanie na krosnách. Naše prostredie nie je silno folklórne, preto by sme im túto vzácnosť chceli priblížiť. Spoločnými aktivitami by sa utužila vzájomná úcta, rešpekt, práca, priateľstvo. 

Športom za zdravím (NSK)

Termín realizácie: jún 2023

Po návrate do školy chceme deti dostať čo najviac na čerstvý vzduch a pohybovať sa. Zorganizovali sme pre žiakov školy športové podujatie "Športom za zdravím". V rámci dňa žiaci 5-9 sa zúčastnili turnajov zmiešaných družstiev vo vybíjanej, futbale a florbale. Žiaci si vyskúšali i menej tradičné športy ako frisbee, hod vortexom, rugby či obľúbený bedminton. Pre žiakov 1-4 sme pripravili štafetové hry, prekážkovú dráhu, psychomotorický padák. Sprievodným programom boli i skúšky zdatnosti jazdy na bicykli či kolobežke, hry na preliezkach a skákanie na hrade. Zakúpené pomôcky budú žiaci využívať na hodinách telesnej výchovy.

Škola v pohybe (Nadácia ZSE)

Termín realizácie: apríl 2023 - november 2023

Projekt je zameraný na podporu zdravého telesného rozvoja detí počas prestávok, na hodinách telesnej výchovy a v mimoškolských aktivitách. Spoločnou aktivitou tiež podporuje rozvoj sociálnych a emočných kompetencií detí. Vďaka finančnej podpore by sme na školskom pozemku namaľovali tzv. prekážkovú dráhu na chodník a herné plány spoločenských hier (Človeče, nehnevaj sa!, Záhradný šach, Ruské kolky). Zakúpením reproduktora by sme podporili pohybové aktivity zvukovou kulisou, ktorá vytvára pozitívnu klímu počas trvania aktivít. 

Enviroprojekt 2022

Termín realizácie: 2022

Cieľom projektu je prostredníctvom vyvýšených záhonov a zelených stien vytvoriť pracovný priestor pre žiakov školy na vybudovanie si záhonov s kvetmi, liečivými bylinkami či zeleninovými záhonmi. Zároveň vytvoríme v areáli školy životný priestor pre hmyz prospešný pre človeka, ako sú motýle, včely, čmele a pod. Radi by sme vytvorili záhony s rôznymi pôvodnými prírodnými kvetmi a vysadili stromy starých rodičov, ktoré by prilákali vyššie špecifikované druhy hmyzu. Našim dlhodobým cieľom je v areáli našej školy vytvoriť životný priestor pre rôzne živé organizmy (byliny, stromy, hmyz, vtáky a pod.) a tým zabezpečiť výchovu našich žiakov k pozitívnemu postoju voči ochrane zložiek prírody a rozvoja environmentalistiky. Našim konkrétnym cieľom pre rok 2022 je realizácia triednych vyvýšených záhonov a ich sprístupnenie na edukačné účely pre žiakov našej školy. 

Podmorský labyrint (Nadačný fond Telekom)

Termín realizácie: 

Žiaci našej školy vyrobili na vyučovacích hodinách projekt s názvom Podmorský labyrint, v ktorom využili svoje vedomosti z oblasti programovania micro bitov. S týmto projektom sa zúčastnili súťaže Enter programiáda, za čo získali grant od Nadačného fondu Telekom, za ktorý sme nakúpili nové sady micro bitov, ktoré budeme aktívne využívať na hodinách informatiky. 

Dedko, babka, nebojte sa tabletu! (Beakert)

Termín realizácie: máj 2022 - august 2022

V súčasnej dobe je potrebné rozvíjať a posilňovať digitálne kompetencie všetkých občanov. V projekte sme sa zamerali na dve skupiny obyvateľov - juniorov a seniorov (dieťa - prarodič), ktorým by sme chceli pomôcť prekonať problémy s používaním digitálnych technológií. V kooperácii by sa mali navzájom učiť prekonať prekážky a úskalia spojené s prácou s IKT riešením pripravených aktivít. Aktivity budú mať formu Escape room hier, programovania micro:bitov,..., ktoré by mohli byť atraktívne pre obe cieľové skupiny. Stretnutia by mali mať krátkodobý charakter (popoludňajšie stretnutia) a dlhodobý charakter (letný denný tábor). Očakávame, že sa digitálne kompetencie účastníkov stretnutí zlepšia.

Zahrajme sa na umelcov (Poštová banka)

Termín realizácie: marec 2022 - máj 2022

Projektom Zahrajme sa na umelcov chceme žiakom priblížiť zábavné vzdelávacie aktivity pre žiakov ročníkov 1-4, v ŠKD a počas krúžkovej činnosti v poobedňajších hodinách. Chceme podporiť netradičné a inovatívne spôsoby vyučovania našich žiakov zážitkovou formou. Presunúť čo najviac aktivít v rámci vyučovania do prírodnej učebne, aby sme trávili čas aj na čerstvom vzduchu. Aktivity sú zamerané aj na výchovné predmety. V rámci hodín čítania a počas pobytu v prírode môžeme vonku aj čítať, poslúži nám učebňa v prírode, nové prenosné sedacie vaky a knihy z našej školskej knižnice. Na maľovanie v prírode by sme potrebovali maliarske stojany aj palety s farbami, aby sme zaznamenali krásy okolia. Na hudobnej výchove by sme spievali a hrali pomocou zvonkohry v prírode, vnímali zvuky z prírody a z okolia.

Učíme sa spolu online (Nadácia ZSE)

Termín realizácie: november 2021 - jún 2022

Cieľom projektu je vytvoriť digitálne výstupy, ktoré správnym spôsobom aktivizujú a motivujú žiakov v procese získavania nových poznatkov. Okrem toho získajú žiaci aj zručnosti v používaní rôznych digitálnych nástrojov, keďže budú aktívnymi účastníkmi osvojovania si poznatkov. Pri tvorbe výstupov sa bude využívať, okrem iných, aj bádateľská metóda. 

Len aby sme nezablúdili (Nadácia Orange)

Termín realizácie: január 2022 - jún 2022

Učitelia a žiaci Základnej školy v Tvrdošovciach sa prostredníctvom projektových aktivít oboznámia s tvorbou Escape room aktivít a s tvorbou Matematických prechádzok. Aby učitelia vedeli pripraviť pre žiakov spomínané aktivity, je potrebné ich vzdelávať v oblasti práce s tabletmi, využívania niektorých aplikácií, ktoré budú neskôr použité pri tvorbe Escape room a Matematických prechádzok. Vybrané vzniknuté aktivity budú sprístupnené žiakom i verejnosti prostredníctvom webstránky školy. Cieľom projektu je rozvoj digitálnej gramotnosti učiteľov i žiakov, rozvoj ich komunikačných schopností i kritického myslenia. Žiadané finančné prostriedky použijeme na nákup tabletov. 

Remeslá žijú stále (NSK)

Termín realizácie: január 2021 - jún 2021

V tomto roku naša obec oslávi 800 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti by sme chceli Deň detí osláviť v duchu ľudových tradícií, aby mladá generácia nezabúdala na zvyky a kultúru starých rodičov. Chceme žiakom ukázať, predstaviť a umožniť si vyskúšať ako sa žilo a pracovalo kedysi. Žiaci by navštívili obecné múzeum a dielňu miestneho keramikára. Oslovíme viacerých miestnych a regionálnych odborníkov v daných remeslách - pekárstvo, tkáčstvo, hrnčiarstvo, drotárstvo, maľovanie ornamentov na tričká, košikárstvo, rezbárstvo, včelárstvo, sklárstvo, výšivkárstvo. Žiaci by na obecnom múzeu a školstvom dvore mali zriadené tvorivé dielničky, kde by si aktivity vyskúšali. Všetko by sa nieslo v duchu folklórnom, ľudovom. Obohatením programu by bola Škola ľudového tanca, pod vedením folkloristov. Žiaci by v ušitých krojoch vystúpili pre rodičov a starých rodičov aj na obecných oslavách.

Čítame radi 2 (MŠVVaŠ SR)

Termín realizácie: 

Spolu to "bitneme" (Nadačný fond Telekom)

termín realizácie: november 2020 - máj 2021

Cieľom projektu je rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah k programovaniu. Mikropočítač micro:bit s príslušenstvom je ideálnym nástrojom na naplnenie tohto cieľa. Hlavné aktivity projektu sú zamerané na osvojenie si základov programovania pomocou práce s micro:bitom, príslušenstvom k nemu a ďalšej práce s robotmi. Ďalším z cieľov projektu je propagácia micro:bitov aj s príslušenstvom aj medzi učiteľmi okolitých základných škôl. Posledné aktivity projektu majú za cieľ vytvoriť kladný vzťah k digitálnym technológiám aj u dievčat, ktoré sú často krát veľmi šikovné a tvorivé na hodinách informatiky. Zo schválených prostriedkov projektu naša škola zakúpi sady na programovanie obsahujúce rôzne prídavné zariadenia k microbitom a programovateľných robotov.  

Točíme vedu (Nadácia Orange)

termín realizácie: január 2021 - jún 2021

Žiaci Základnej školy v Tvrdošovciach sa prostredníctvom projektových aktivít oboznámia s tvorbou videosekvencií prezentovaných na internete. Úlohou žiakov bude vytvoriť krátke videá s prírodovednými pokusmi vo forme tzv. tichých videí a false/true videí a nahovoriť k nim komentár. Žiaci spíšu námet, vytvoria filmový scenár a zrealizujú natáčanie videí. Svoje filmy budú prezentovať na prehliadke filmov pred spolužiakmi a rodičmi.

Cieľom projektu je rozvoj digitálnej gramotnosti žiakov, rozvoj ich komunikačných a argumentačných schopností. Na pozadí aktivít predpokladáme, že dôjde k rozvoju a posilneniu ich kritického myslenia, ktoré je dôležité pri sledovaní informácií zverejňovaných na internete.

Enviroprojekt 2020: Hmyzí raj (MŠVVaŠ SR)

termín realizácie: jún 2020 - november 2021

Cieľom projektu bolo vytvoriť v areáli školy životný priestor pre hmyz prospešný pre človeka, ako sú motýle, čmele a pod. Pomocou našich usilovných žiakov sme vytvorili záhony s rôznymi kvetmi, ktoré dúfame prilákajú vyššie špecifikované druhy hmyzu, tzv. opeľovače. Okrem záhonov sme vytvorili aj tzv. "hmyzí hotel", v rámci ktorého by hmyz našiel útočisko, respektíve obydlie, informačnú tabuľu, lavičky a zbernú nádobu na dažďovú vodu. Aj prostredníctvom tohto projektu chceme zabezpečiť výchovu našich žiakov k pozitívnemu postoju voči ochrane zložiek prírody a rozvoja environmentalistiky.  

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie (CVTI SR)

termín realizácie: september 2017 - jún 2021

Cieľ projektu: Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore. 
Inovácia vzdelávania v rámci Školských vzdelávacích programov bude zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov a odborných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania. Vytvorené inovatívne metodiky budú zamerané predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ a SŠ.  

Zlepšenie školskej úspešnosti žiakov (MŠVVaŠ SR)

termín realizácie: september 2018 - august 2020, realizácia projektu pokračuje

Hlavným a prvoradým cieľom projektu je prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov. 

Zdravie a bezpečnosť na školách (MŠVVaŠ SR) 

termín realizácie: august 2020 - december 2020

Počas jesene sme zrealizovali školskú záhradu s ovocnými stromami a kríkmi, ako aj s vyvýšenými záhonmi, v ktorých budeme pestovať jahody, bylinky a rôznu zeleninu. Okrem toho sme zorganizovali rôzne športové podujatia, napr. Beh zdravia, Bicyklový výlet do Palárikova, Turistiku a iné. V neposlednom rade sa nám podarilo zorganizovať aj školskú posilňovňu. 

Vybavenie učební pre ZŠ Jána Amosa Komenského Tvrdošovce (IROP + EÚ EFRR) 

termín realizácie: september 2018 - december 2018

Cieľ projektu: Skvalitniť vzdelávanie obstaraním odborných učební - IKT učebne, polytechnickej učebne, odborných prírodovedných učební a knižnice a tak prispieť k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov.

Vy rozhodujete, my pomáhame (Nadácia Tesco)

termín realizácie: september 2018 - december 2018

Finančná gramotnosť - cesta k úspechu (MŠVVaŠ SR)

termín realizácie: august 2018 - december 2018

Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (MŠVVaŠ SR)

termín realizácie: august 2018 - december 2018 

Škola podporujúca zdravie (MŠ SR)

termín realizácie: 2001 - ....