Projekty

Dedko, babka, nebojte sa tabletu! (Beakert)

Termín realizácie: máj 2022 - august 2022

V súčasnej dobe je potrebné rozvíjať a posilňovať digitálne kompetencie všetkých občanov. V projekte sme sa zamerali na dve skupiny obyvateľov - juniorov a seniorov (dieťa - prarodič), ktorým by sme chceli pomôcť prekonať problémy s používaním digitálnych technológií. V kooperácii by sa mali navzájom učiť prekonať prekážky a úskalia spojené s prácou s IKT riešením pripravených aktivít. Aktivity budú mať formu Escape room hier, programovania micro:bitov,..., ktoré by mohli byť atraktívne pre obe cieľové skupiny. Stretnutia by mali mať krátkodobý charakter (popoludňajšie stretnutia) a dlhodobý charakter (letný denný tábor). Očakávame, že sa digitálne kompetencie účastníkov stretnutí zlepšia.

Zahrajme sa na umelcov (Poštová banka)

Termín realizácie: marec 2022 - máj 2022

Projektom Zahrajme sa na umelcov chceme žiakom priblížiť zábavné vzdelávacie aktivity pre žiakov ročníkov 1-4, v ŠKD a počas krúžkovej činnosti v poobedňajších hodinách. Chceme podporiť netradičné a inovatívne spôsoby vyučovania našich žiakov zážitkovou formou. Presunúť čo najviac aktivít v rámci vyučovania do prírodnej učebne, aby sme trávili čas aj na čerstvom vzduchu. Aktivity sú zamerané aj na výchovné predmety. V rámci hodín čítania a počas pobytu v prírode môžeme vonku aj čítať, poslúži nám učebňa v prírode, nové prenosné sedacie vaky a knihy z našej školskej knižnice. Na maľovanie v prírode by sme potrebovali maliarske stojany aj palety s farbami, aby sme zaznamenali krásy okolia. Na hudobnej výchove by sme spievali a hrali pomocou zvonkohry v prírode, vnímali zvuky z prírody a z okolia.

Učíme sa spolu online (Nadácia ZSE)

Termín realizácie: november 2021 - jún 2022

Cieľom projektu je vytvoriť digitálne výstupy, ktoré správnym spôsobom aktivizujú a motivujú žiakov v procese získavania nových poznatkov. Okrem toho získajú žiaci aj zručnosti v používaní rôznych digitálnych nástrojov, keďže budú aktívnymi účastníkmi osvojovania si poznatkov. Pri tvorbe výstupov sa bude využívať, okrem iných, aj bádateľská metóda. 

Len aby sme nezablúdili (Nadácia Orange)

Termín realizácie: január 2022 - jún 2022

Učitelia a žiaci Základnej školy v Tvrdošovciach sa prostredníctvom projektových aktivít oboznámia s tvorbou Escape room aktivít a s tvorbou Matematických prechádzok. Aby učitelia vedeli pripraviť pre žiakov spomínané aktivity, je potrebné ich vzdelávať v oblasti práce s tabletmi, využívania niektorých aplikácií, ktoré budú neskôr použité pri tvorbe Escape room a Matematických prechádzok. Vybrané vzniknuté aktivity budú sprístupnené žiakom i verejnosti prostredníctvom webstránky školy. Cieľom projektu je rozvoj digitálnej gramotnosti učiteľov i žiakov, rozvoj ich komunikačných schopností i kritického myslenia. Žiadané finančné prostriedky použijeme na nákup tabletov. 

Remeslá žijú stále (NSK)

Termín realizácie: január 2021 - jún 2021

V tomto roku naša obec oslávi 800 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti by sme chceli Deň detí osláviť v duchu ľudových tradícií, aby mladá generácia nezabúdala na zvyky a kultúru starých rodičov. Chceme žiakom ukázať, predstaviť a umožniť si vyskúšať ako sa žilo a pracovalo kedysi. Žiaci by navštívili obecné múzeum a dielňu miestneho keramikára. Oslovíme viacerých miestnych a regionálnych odborníkov v daných remeslách - pekárstvo, tkáčstvo, hrnčiarstvo, drotárstvo, maľovanie ornamentov na tričká, košikárstvo, rezbárstvo, včelárstvo, sklárstvo, výšivkárstvo. Žiaci by na obecnom múzeu a školstvom dvore mali zriadené tvorivé dielničky, kde by si aktivity vyskúšali. Všetko by sa nieslo v duchu folklórnom, ľudovom. Obohatením programu by bola Škola ľudového tanca, pod vedením folkloristov. Žiaci by v ušitých krojoch vystúpili pre rodičov a starých rodičov aj na obecných oslavách.

Čítame radi 2 (MŠVVaŠ SR)

Termín realizácie: 

Spolu to "bitneme" (Nadačný fond Telekom)

termín realizácie: november 2020 - máj 2021

Cieľom projektu je rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah k programovaniu. Mikropočítač micro:bit s príslušenstvom je ideálnym nástrojom na naplnenie tohto cieľa. Hlavné aktivity projektu sú zamerané na osvojenie si základov programovania pomocou práce s micro:bitom, príslušenstvom k nemu a ďalšej práce s robotmi. Ďalším z cieľov projektu je propagácia micro:bitov aj s príslušenstvom aj medzi učiteľmi okolitých základných škôl. Posledné aktivity projektu majú za cieľ vytvoriť kladný vzťah k digitálnym technológiám aj u dievčat, ktoré sú často krát veľmi šikovné a tvorivé na hodinách informatiky. Zo schválených prostriedkov projektu naša škola zakúpi sady na programovanie obsahujúce rôzne prídavné zariadenia k microbitom a programovateľných robotov.  

Točíme vedu (Nadácia Orange)

termín realizácie: január 2021 - jún 2021

Žiaci Základnej školy v Tvrdošovciach sa prostredníctvom projektových aktivít oboznámia s tvorbou videosekvencií prezentovaných na internete. Úlohou žiakov bude vytvoriť krátke videá s prírodovednými pokusmi vo forme tzv. tichých videí a false/true videí a nahovoriť k nim komentár. Žiaci spíšu námet, vytvoria filmový scenár a zrealizujú natáčanie videí. Svoje filmy budú prezentovať na prehliadke filmov pred spolužiakmi a rodičmi.

Cieľom projektu je rozvoj digitálnej gramotnosti žiakov, rozvoj ich komunikačných a argumentačných schopností. Na pozadí aktivít predpokladáme, že dôjde k rozvoju a posilneniu ich kritického myslenia, ktoré je dôležité pri sledovaní informácií zverejňovaných na internete.

Enviroprojekt 2020: Hmyzí raj (MŠVVaŠ SR)

termín realizácie: jún 2020 - november 2021

Cieľom projektu bolo vytvoriť v areáli školy životný priestor pre hmyz prospešný pre človeka, ako sú motýle, čmele a pod. Pomocou našich usilovných žiakov sme vytvorili záhony s rôznymi kvetmi, ktoré dúfame prilákajú vyššie špecifikované druhy hmyzu, tzv. opeľovače. Okrem záhonov sme vytvorili aj tzv. "hmyzí hotel", v rámci ktorého by hmyz našiel útočisko, respektíve obydlie, informačnú tabuľu, lavičky a zbernú nádobu na dažďovú vodu. Aj prostredníctvom tohto projektu chceme zabezpečiť výchovu našich žiakov k pozitívnemu postoju voči ochrane zložiek prírody a rozvoja environmentalistiky.  

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie (CVTI SR)

termín realizácie: september 2017 - jún 2021

Cieľ projektu: Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore. 
Inovácia vzdelávania v rámci Školských vzdelávacích programov bude zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov a odborných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania. Vytvorené inovatívne metodiky budú zamerané predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ a SŠ.  

Zlepšenie školskej úspešnosti žiakov (MŠVVaŠ SR)

termín realizácie: september 2018 - august 2020, realizácia projektu pokračuje

Hlavným a prvoradým cieľom projektu je prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov. 

Zdravie a bezpečnosť na školách (MŠVVaŠ SR) 

termín realizácie: august 2020 - december 2020

Počas jesene sme zrealizovali školskú záhradu s ovocnými stromami a kríkmi, ako aj s vyvýšenými záhonmi, v ktorých budeme pestovať jahody, bylinky a rôznu zeleninu. Okrem toho sme zorganizovali rôzne športové podujatia, napr. Beh zdravia, Bicyklový výlet do Palárikova, Turistiku a iné. V neposlednom rade sa nám podarilo zorganizovať aj školskú posilňovňu. 

Vybavenie učební pre ZŠ Jána Amosa Komenského Tvrdošovce (IROP + EÚ EFRR) 

termín realizácie: september 2018 - december 2018

Cieľ projektu: Skvalitniť vzdelávanie obstaraním odborných učební - IKT učebne, polytechnickej učebne, odborných prírodovedných učební a knižnice a tak prispieť k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov.

Vy rozhodujete, my pomáhame (Nadácia Tesco)

termín realizácie: september 2018 - december 2018

Finančná gramotnosť - cesta k úspechu (MŠVVaŠ SR)

termín realizácie: august 2018 - december 2018

Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (MŠVVaŠ SR)

termín realizácie: august 2018 - december 2018 

Škola podporujúca zdravie (MŠ SR)

termín realizácie: 2001 - ....