História školy

 • r. 1885 sestry rehole "Notre Dame" založili samostatnú dievčenskú školu s internátom
 • r. 1910 odovzdaná budova chlapčenskej školy
 • do r. 1947 obec Tardošked mala Štátnu ľudovú školu chlapčenskú a Štátnu ľudovú školu dievčenskú

 • 16. 11. 1947 slávnostne otvorená Štátna meštianska škola Tardošked, umiestnená v budove dievčenskej školy, riaditeľ Anton Doboš, odborný učiteľ
 • 1. 9. 1948 názov školy Stredná škola v Tvrdošovciach (11. 7. 1948 obec premenovaná na Tvrdošovce)
 • 1. 2. 1949 do školského obvodu Strednej školy pričlenené: Národná škola v Dolnom Jatove a Národná škola v Jánošíkove, celú budovu obsadila Stredná škola, Národná škola dievčenská bola premiestnená do Národnej školy chlapčenskej
 • od 1. 9. 1949 riaditeľ školy Karol Polák, odborný učiteľ
 • v auguste 1950 celá budova uvoľnená pre školské účely, kláštorné sestry odsunuté z budovy do materského kláštora v Spišskej Novej Vsi
 • na prízemí Stredná škola s vyučovacím jazykom slovenským, na poschodí bola zriadená Neúplná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským
 • nov. 1951 nový názov školy Národná a Stredná škola zlúčená pod spoločnú správu, umiestnená v budove bývalej strednej školy (pôvodne dievčenskej), riaditeľ Karol Polák
 • tie isté zmeny nastali i v organizácii miestnych maďarských škôl, maďarská škola bola umiestnená v budove bývalej Národnej školy (pôvodne chlapčenskej)
 • 1. 9. 1953 zriadená Osemročná stredná škola v Tvrdošovciach, umiestnená v tej istej budove
 • 1. 2. 1959 rozšírený obvod školy na NŠ Jatov-Kendereš
 • od šk. r. 1960/61 Základná deväťročná škola
 • od 1. 8. 1960 riaditeľ Karol Vaš
 • od 1. 9. 1961 riaditeľ Stanislav Adamík
 • stále priškolená obec Jatov, osady Jánošíkovo a Kendereš
 • od šk. r. 1970/71 riaditeľ školy Rudolf Žatko
 • 31. 8. 1976 slávnostne otvorená nová 22 triedna škola
 • v novej budove umiestnené 2 školy: ZDŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ZDŠ s vyučovacím jazykom maďarským
 • do roku 1986 sa na vyučovanie naďalej využívajú aj staré budovy
 • jednosmenné vyučovanie
 • do našej školy pričlenený 5. ročník z Jatova
 • od šk. r. 1980/1981 Základná škola Tvrdošovce
 • v šk. r. 1981/82 17 tried, 451 žiakov
 • od 1. 9. 1988 riaditeľ školy Mgr. Jozef Derňár
 • stavebné úpravy - od r. 1991 všetky triedy i školský klub umiestnené v jednej budove
 • od 15. 1. 1999 riaditeľka školy Mgr. Jana Micsinaiová
 • od 1. 1. 2002 je škola právnym subjektom a od 1. 7. 2002 jej prevádzkovanie riadi obec Tvrdošovce
 • 17. 6. 2004 prevzala škola čestný názov Základná škola Jána Amosa Komenského Tvrdošovce, pri tejto príležitosti bola zriadená historická učebňa a výstavná sieň J. A. KOMENSKÉHO
 • 1. 9. 2012 historická učebňa presťahovaná do nových priestorov