Združenie rodičov

Združenie rodičov je dobrovoľné občianske združenie rodičov, alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Rodičovské združenie spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov. Prostredníctvom svojich zástupcov, triednych dôverníkov, rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

Predseda Združenia rodičov

Mgr. Monika Poláková 

Triedni dôverníci

I. A

I. B

II. A     

II. B     

III. A   Danka Mojzesová

III. B    Mgr. Monika Poláková

IV. A   Martina Batyka

IV. B   Katarína Siposová

V. A   Bc. Miriama Majorová

V. B    Ing. Petra Fekečová 

VI. A    Mgr. Monika Poláková

VII. A   Bc. Miriama Majorová

VII. B    Zuzana Ujhelyi

VIII. A  Klaudia Liptáková

IX. A    Monika Vojtušová

IX. B   Katarína Plevjaková