Združenie rodičov

Združenie rodičov je dobrovoľné občianske združenie rodičov, alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Rodičovské združenie spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov. Prostredníctvom svojich zástupcov, triednych dôverníkov, rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

Triedni dôverníci

I. A 

I. B

II. A

II. B

III. A

IV. A

IV. B     

V. A

VI. A

VI. B

VII. A

VIII. A     

VIII. B     

IX. A

IX. B