Servis rodičom a žiakom

Stratu čipu na dochádzku a do školskej jedálne nahlásiť triednemu učiteľovi a vedúcej jedálne alebo na monika.vanyova@zstvrdosovce.sk. Stratený čip bude deaktivovaný, za poplatok bude žiakovi vydaný nový čip. Ak by ste čip našli, odovzdajte ho triednemu učiteľovi, bude vám vrátený poplatok. 


Dieťa, ktoré má záujem o mliečnu desiatu Brejky si na škole vyžiada dobíjateľnú kartu Brejky. Návod ako dobiť kredit na mliečnej karte nájdete na: https://bit.ly/3pyd3sJ

Ďalšie informácie: Ing. Petra Fekečová (pondelok a streda od 13:00 do 14:00 v priestoroch ZŠ)


Internetová žiacka knižka 

Internetová žiacka knižka (IŽK) je nástroj, ktorým rodič získava okamžitý prehľad o známkach, správaní, dochádzke svojho dieťaťa a aj ďalšie užitočné informácie z prostredia školy. IŽK môžu efektívne využiť aj učitelia a vedenie školy pri zadávaní známok a domácich úloh. 

Ak nemáte prihlasovacie údaje, kontaktujte monika.vanyova@zstvrdosovce.sk


Bez kriedy

Diktáty, Slovíčka, Digitálna učebnica a množstvo ďalších materiálov pre domácu prípravu, precvičovanie a učenie hrou. 

Prístupové údaje na portál hľadajte u triedneho učiteľa.


Socrative

Jednoduchý a perfektný nástroj pre testovanie znalostí a interaktívnu výučbu žiakov.  Je možné si ho stiahnuť aj ako aplikáciu do smartfónu.

Room Name získa žiak priamo od vyučujúceho.


Eaktovka

Po jednoduchej registrácii sú sprístupnené pedagógom a žiakom pre potreby výchovno-vzdelávacieho  procesu elektronické verzie učebníc. 


Coach7 Lite

CMA Coach je univerzálne prostredie pre vzdelávanie v oblasti prírodných vied, matematiky a základov techniky. Integruje nástroje pre meranie, ovládanie zariadení počítačom, videomeranie, modelovanie, tvorbu interaktívnych animácií, pokročilé spracovanie dát a analýzu dát. 


Geogebra 

Program Geogebra je voľne dostupný softvér pre učenie sa a na vyučovanie. V programe sú integrované interaktívna geometria, grafy, systém počítačovej algebry a tabuľkový procesor. Jeho veľkou výhodou je voľná dostupnosť. 


Testovanie 5

Cieľom Testovania 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, overiť úroveň ich vedomostí a zručností, schopností aplikovať poznatky v praktických úlohách a schopností logicky myslieť. Súčasne  poskytuje školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Testovanie 9

Cieľom Testovania 9 je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ. Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu. Poskytuje školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.


Wocabee

WocaBee je aplikácia, ktorá výrazne pomáha študentom naučiť sa cudzie slovíčka akéhokoľvek jazyka rýchlo, jednoducho a efektívne.

Prihlasovacie údaje hľadajte u učiteľa anglického jazyka.