Učebné osnovy, Tematické plány, zápisy do ETK 

(stránka nie je verejne prístupná)

1. ročník

Slovenský jazyk a literatúra

Učebné osnovy

Tematické plány

Matematika

Učebné osnovy

Tematické plány

Informatika

Prvouka

Etická výchova

Náboženská výchova

Hudobná výchova

Učebné osnovy

Tematické plány

Výtvarná výchova

Telesná a  športová výchova 

2. ročník

Slovenský jazyk a literatúra

Učebné osnovy

Tematické plány

Matematika

Informatika

Prvouka

Etická výchova

Náboženská výchova

Hudobná výchova

Učebné osnovy

Tematické plány

Výtvarná výchova

Telesná a športová výchova 

Učebné osnovy

Tematické plány

3. ročník

Slovenský jazyk a literatúra

Učebné osnovy

Tematické plány

Anglický jazyk

Matematika

Učebné osnovy

Tematické plány

Informatika

Prírodoveda

Vlastiveda

Etická výchova

Náboženská výchova

Pracovné vyučovanie

Hudobná výchova

Učebné osnovy

Tematické plány

Výtvarná výchova

Telesná a športová výchova 

Učebné osnovy

Tematické plány

4. ročník

Slovenský jazyk a literatúra

Učebné osnovy

Tematické plány

Anglický jazyk

Matematika

Učebné osnovy

Tematický plán

Informatika

Prírodoveda

Vlastiveda

Etická výchova

Náboženská výchova

Pracovné vyučovanie

Hudobná výchova

Učebné osnovy

Tematické plány

Výtvarná výchova

Telesná a športová výchova 

Učebné osnovy

Tematický plán

5. - 9. ročník

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Nemecký jazyk 

Matematika

Informatika - disk

Fyzika - disk

Chémia - disk

Biológia - disk

Dejepis

Geografia

Občianska náuka 

Etická výchova

Náboženská výchova

Technika

Hudobná výchova

Výtvarná výchova

Telesná a športová výchova

Mediálna výchova

Rodina a domácnosť