Aktuálne oznamy:

9. august 2022

Pracovné ponuky pre pozície:

  • Pedagogický asistent
  • Školský psychológ

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 19. 8. 2022 na adresu: Základná škola Jána Amosa Komenského, Nová cesta 9, 941 10 Tvrdošovce alebo elektronicky na email: skolajak@gmail.com. O časovom harmonograme výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kritéria výberového konania oboznámení a pozvaní emailom alebo telefonicky (sms).


Prajeme Vám krásne prázdniny. Stretneme sa 5. septembra 2022.


16. máj 2022

USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený.


Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka


Vyhlásenie návštevníka bezpríznakovosti 


Oznámenie o výnimke z karantény
Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia a od roku 1999 ho udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní a významný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky.

PaedDr. Monika Vanyová, PhD. patrí medzi vybrané osobnosti z radov pedagógov a na slávnostnom podujatí "Cena svätého Gorazda" si prevzala Ďakovný list za dlhoročnú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, vzornú reprezentáciu školy v rôznych aktivitách a projektovú činnosť z rúk ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga.


Virtuálna prehliadka školy