Aktuálne oznamy:


15. február 2023


6. február 2023

Neinvestičný fond pri ZŠ Jána Amosa Komenského Tvrdošovce

Aj v tomto školskom roku sa opierame o Vašu pomoc v prospech našich žiakov, Vašich detí. Znovu môžete rozhodnúť o 2% z podielu odvádzaných daní fyzických a právnických osôb v prospech nášho neinvestičného fondu: Fond pre rozvoj športovej zdatnosti a zdravia žiakov ĎATELINKA. Tieto finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie športového a kultúrneho života žiakov našej školy. 


16. máj 2022

USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený.

Prihláška do 1. ročníkaVyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka


Oznámenie o výnimke z karantényMorálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia a od roku 1999 ho udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní a významný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky.

Mgr. Jana Micsinaiová patrí medzi vybrané osobnosti z radov pedagógov a na slávnostnom podujatí "Cena svätého Gorazda" si prevzala Ďakovný list za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese a šírenie dobrého mena slovenského školstva v zahraničí z rúk ministra školstva Mgr. Jána Horeckého.

PaedDr. Monika Vanyová, PhD. patrí medzi vybrané osobnosti z radov pedagógov a na slávnostnom podujatí "Cena svätého Gorazda" si prevzala Ďakovný list za dlhoročnú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, vzornú reprezentáciu školy v rôznych aktivitách a projektovú činnosť z rúk ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga.


Virtuálna prehliadka školy